Knihy

  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.

Literatura k tématu psaní odborných prací a studia

Na této stránce naleznete tipy na knihy, které se věnují tématu psaní odborných textů, vědecké etice atd. Záznamy publikací jsou řazeny dle roku vydání a jsou opatřeny krátkou anotací, která by vám měla pomoci vybrat přesně to, co potřebujete.

Většina publikací je dostupná na ČZU.

2011

KOLKA, Milan, PAVLÍČKOVÁ, Ivona, VEČEŘA, Miloš. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 2. dopl. a rozšíř. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 297 s. ISBN 978-80-210-5463-9.

Tato kniha je jednak učebnicí o tvorbě seminárních a diplomových prací, jednak metodickou příručkou pro práci s textovými editory, jejichž správné používání je v dnešní době při psaní vysokoškolských kvalifikačních prací nezbytností. V části teoretické se dozvíte mnohé o struktuře práce, citování použitých zdrojů a práci s jazykovou stránkou písemného projevu. Technická část ukazuje použití různých textových editorů - Microsoft Word 2003 a 2007, OpenOffice Writer 3.0.

KRATOCHVÍL, Jiří, SEJK, Petr, ELIÁŠOVÁ, Věra, STEHLÍK, Marek. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. přeprac. vyd. Brno, Knihovna univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovna PřF MU ve spolupráci se servisním střediskem MU, 2011. ISSN 1802-128X. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html>.

SYNEK, Miroslav, MIKAN, Pavel, VÁVROVÁ, Hana. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3. přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2011. 61 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Učební materiál ve formě skript, jenž si klade za úkol seznámit studenty všech typů studia formálního i neformálního vzdělávání s náležitostmi potřebnými pro obsahovou i formální tvorbu jejich prací. První část je věnována postupu zpracování prací obecně, následují oddíly věnující se specifikům bakalářské, diplomové a disertační práce, dále zde najdeme kapitoly ohledně úpravy písemných prací, tabulek a obrázků, autorského práva a citací, či obhajoby práce. Součástí publikace jsou bibliografie, rejstřík a přílohy.

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty : nejen pro ekonomy a manažery. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.

Publikace je určena nejen studentům vysokých škol, ale i předkladatelům projektů a tvůrcům odborných textů v komerční sféře. Je zde popsán celý proces tvorby práce od výběru či zadání tématu, tvorby osnovy, stanovení hypotéz přes samotnou vědeckou práci až po formální požadavky a zdroje informací. Naleznete zde také informace o možnostech publikování odborných prací a základy rétoriky a prezentačních dovedností.

2010

LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7431-021-8. 

• Práce je určena zejména studentům a provádí je procesem psaní a obhájení bakalářské, diplomové či disertační práce. Začíná se již výběrem tématu a rozvržením struktury práce. Samostatná kapitola je věnována citacím, pravopisu, typografii a užívání jazykových prostředků a varuje před nejčastějšími chybami ve vysokoškolských kvalifikačních pracech. Druhá část knihy se zabývá vyhodnocením práce a samotnou obhajobou. V přílohách naleznete např. formální vzor prací a další užitečné pomůcky.

2009

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. 1. vyd. Brno : CERM - Akademické nakladatelství, 2009. 230 s. ISBN 978-80-7204-617-1.

Příručka ve 13 logicky strukturovaných kapitolách přináší cenné rady, doporučení a nejnovější informace, bez nichž se neobejde jak autor bakalářské nebo diplomové práce, tak i autor disertačního či habilitačního spisu. Pojednává o etických aspektech vědecké práce, o zdrojích informací a vyhledávání odborné literatury, ale též o vizualizaci výsledků výzkumu, o invenci, intuici a tvořivosti ve vědecké práci, o strukturování a literárním zpracování práce i o jazykové a typografické revizi textu. (anotace vydavatele)

2008

KATUŠČÁK,
Dušan, DROBÍKOVÁ, Barbora; PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra : Enigma, 2008. 162s. ISBN 978-80-89132-70-6.

2007

KUBÁTOVÁ, H., ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4. přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.

• Příručka předestírá studentům pohled na důvody psaní závěrečných prací v souvislosti se sběrem informací a úskalími volby tématu z několika pohledů. Následně se věnuje strategii a struktuře při psaní práce
včetně formální stránky obvyklé úpravy odborných textů. Poslední oddíl
uvádí zvyklosti pro odevzdání, posuzování a obhajobu práce (tyto údaje
se však mohou lišit pro různé školy, fakulty či katedry). V závěru
publikace se nachází seznam literatury, rejstřík a vzorové přílohy
vycházející z požadavků Univerzity Palackého v Olomouci.

Na ČZU pod signaturou Z 23150.

 

SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H., VÁVROVÁ, H. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 57 s. ISBN 978-80-245-1212-9.

• Učební materiál ve formě skript, jenž si klade za úkol seznámit
studenty všech typů studia formálního i neformálního vzdělávání s
náležitostmi potřebnými pro obsahovou i formální tvorbu jejich prací.
První část je věnována postupu zpracování prací obecně, následují oddíly
věnující se specifikům bakalářské, diplomové a disertační práce, dále
zde najdeme kapitoly ohledně úpravy písemných prací, tabulek a obrázků,
autorského práva a citací, či obhajoby práce. Součástí publikace jsou
bibliografie, rejstřík a přílohy.

Na ČZU pod signaturou ZIII 4729.

 

2006

POKORNÝ, J. Předdiplomní seminář : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci : studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2006. 58 s. ISBN 80-214-3254-3.

• O skriptech vydaných VUT v Brně, se dá říci, že se jedná o stručnější
verzi knihy Úspěšnost zaručena. Jsou určena pro kombinovanou formu
studia, čemuž odpovídá i forma publikace s ikonami k jednotlivým
činnostem, otázkám a úkolům. Oproti knižní verzi zde chybí přílohy.

 

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005

Na ČZU pod signaturou S 2065.

 

2005

LIŠKA, V. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). 2. vyd. Praha : Professional Publishing, 2005. 149 s. ISBN 80-86419-93-2.

• Brožura členěná do 4 částí se snaží nastínit organizaci doktorského
studia, dále se věnuje úskalím didaktické a pedagogické činnosti, coby
součásti povinností doktoranda, ale také se zabývá vědeckou prací a
zásadami publikování jejích výsledků v odborných časopisech. Doplňkem
jsou seznam použité a další doporučené literatury a také přílohy s body k
obsahové náplni posudků a vzor zadání diplomové práce.

Na ČZU pod signaturou Z 21833.

2004

POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 80-7204-348-X.

Kniha
pojímá téma poněkud v širším kontextu. V první části se zabývá
profesionalitou a kompetencí v rámci přístupu k práci i životu v
kontrastu k přístupu „kokotů“. Dále navazuje oddíl věnující se Metodice
zpracování diplomové práce ve sledu od Prací přípravných, přes Metody a
postupy řešení problémů, Průzkum dotazováním, Základní pojmy statistiky
až po Formální stránku diplomové práce. Ve třetí kapitole se čtenář
dozví o souvislostech ohledně „Prezentace a obhajoby DP“. Kniha také
obsahuje na 106 stranách 10 užitečných příloh (Oficiální pokyny pro
zpracování diplomové práce, Autorský zákon, Citace, Efektivní využívání
duševního potenciálu, Eristická dialektika, Paretovo pravidlo nestejného
zastoupení 80/20, Slova, Metodické zásady, Jak napsat diplomovou práci a
Model tvůrce) a seznam použité literatury k jednotlivým částem pokud by
Vás některé z témat zaujalo. Kromě toho je publikace doplněna i
rejstříkem.

Na ČZU pod signaturou Z 23762.

 

SIXTA, J. Jak napsat a obhájit bakalářskou práci. 1. vyd. Mladá Boleslav : Škoda Auto Vysoká škola, 2004. 118 s. ISBN 80-239-4117-8.

• Skripta se věnují zpracování bakalářské práce částečně po stránce
obecné a částečně v rámci požadavků dané VŠ. Opět se zde setkáme se
základními zásadami od volby tématu, přes formality zadávání, Sběr
informací, způsob vyjadřování, formální a stylistické náležitosti
odborného textu, matematické vzorce, citační etiku, seznam literatury a
prezenaci BP. Drobným nedostatkem je, že publikaci schází strana s
obsahem.

 

ŠIFNER, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha : Univerzita Karlova, 2004. 18 s. ISBN 80-7290-167-2.

• Velmi útlá brožurka shrnující rady pro psaní diplomov práce (základní
stylistické úpravy, formální náležitosti a členění obsahu práce). Dále
jsou velmi stručně nastíněny náplně jednotlivých bodů obsahu (Úvod,
Přehled literárních poznatků, Materiál a metodika, Vlastní práce a její
výsledky, Diskuse, Závěry, Přehled (Seznam) použité literatury, Shrnutí,
Přílohy
).

K dispozici na katedrách ČZU.

 

2003

LIŠKA, V. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce : zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha : Ivo Ulrych - Růžičkův statek, 2003. 114 s. Academia economia, sv. 5. ISBN 80-86579-11-5.

• Brožura přibližuje v 6 kapitolách postup činností při zpracování
odborné práce. Zabývá se volbou tématu, osnovou a obsahem práce, její
formální a grafickou úpravou, zdroji informací a citační etikou,
vědeckými metodami užívanými pro zpracování a v neposlední řadě také
hodnocením a obhajobou práce. Čtenář zde najde také několik vzorových
příloh a seznam použité a další doporučené literatury.

Na ČZU pod signaturou Z 21617.

 

2001

LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha : ČVUT, Stavební fakulta, 2001. 100 s. ISBN 80-01-02368-0.

• Skripta v 8 kapitolách na 100 stránkách shrnují zásady pro psaní
diplomové práce. Počínaje úvodem, přes první kapitolu s námětem volby
tématu a jeho úskalí, přes osnovu práce a její strukturu v kapitolách 2 a
3, je následně čtenář stručně seznámen se zdroji informací v kapitole
4. 5 část je věnována formální stránce úpravy odborných písemností, 6 a 7
pak hodnocení a obhajobě diplomové práce. V poslední 8 kapitole jsou
nastíněny vědecké metody používané při zpracování diplomové práce.
Publikace je doplněna seznamem použité literatury a přílohami.

 

2000

SPOUSTA, V., et al. Vádemékum autora odborné a vědecké práce : (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2000. 158 s. ISBN 80-210-2387-2.

• Příručka seznamuje s etickou stránkou odborné a vědecké práce, věnuje
se typům informačních zdrojů, jejich informační základně, práci s nimi a
také citační etice. Dále shrnuje principy strukturování, zpracování a
prezentace výsledků práce s přihlédnutím k jazykovým i formálním
nástrahám. Publikace obsahuje některá specifika určená posluchačům
pedagogiky, ale zároveň velkou řadu zajímavých informací, jenž se mohou
hodit pro zpracovávání práce komukoli.

Na ČZU pod signaturou Z 20762.

 

1999

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ J. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha : Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.

• Praktická, čtivě napsaná a důkladná příručka poskytuje čtenářům z
nejrůznějších oborů rady, jak jazykově správně a srozumitelně formulovat
a stylizovat texty. Předkládá normy vědeckého vyjadřování používané jak
u nás, tak v mezinárodním prostředí. Seznamuje se strukturováním
odborného textu z hlediska přehlednosti, jasné a výstižné formulace
myšlenek, jeho soudržnosti, členění dle obsahových částí a jim
odpovídajících nadpisů i technické správnosti použitých částí (abstrakt,
resumé, bibliografické údaje, citace, grafy, rejstříky etc.). To vše
názorně předvedeno na množství konkrétních příkladů a ukázek. Všichni,
kdo by rádi zlepšili své stylistické a jazykové znalosti a zdokonalili
se v psaní odborných textů, v ní najdou řadu podnětů. Obsahuje též
bibliografii.

Na ČZU pod signaturou Z 20441.

 

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, V. Jak psát diplomovou práci. 2. přeprac. vyd. Praha : Credit, 1999. 32 s. ISBN 80-213-0494-4.

• Stručný spisek vydaný Provozně ekonomickou fakultou ČZU pro informaci
studentům věnující se formální úpravě a náležitostech diplomových prací.
Zabývá se tématy prací, studiem odborné literatury a jejím zpracováním,
metodami vědeckého zpracování, formální úpravou, strukturou, hodnocením
a obhajobou diplomové práce. Přílohami jsou povinnosti studenta,
doporučená osnova, požadavky na úpravu, vzory zadání, desek, titulního
listu, prohlášení, obsahu, seznamů příloh, tabulek a literatury a
příklady stanovení formátu stránky.

Na ČZU pod signaturou S 1667/31.

 

HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. OLOMOUC : UNIVERZITA PALACKÉHO, 1999. 110 s. ISBN 80-7067-841-0.

• Učební text pro studenty Pedagogické fakulty UP seznamuje s přípravou
práce, jejím metodickým zpracováním po formální, obsahové, citační,
pravopisné i slohové stránce, včetně upozornění na nejčastější typy
chyb. Poukazuje na zvláštnosti v souvislosti s různými katedrami a
zmiňuje také použití výpočetní techniky či obhajobu práce. Součástí
publikace jsou vzorové přílohy a bibliografie.

Na ČZU pod signaturou Z 20473.

 

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha : Academia, 1999, c2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.

• Příručka orientující se na vědu a výzkum z hlediska efektivního
zpracování výstupů a účinné prezentace dosažených výsledků a nových
poznatků. Pojednává o zpracování materiálů z různých typů médií, pracech
při kompletaci rukopisu, včetně grafického zpracování protokolů,
vyobrazení, tabulek a grafů, či příloh a dodatků. Následuje část
zabývající se psaním původních sdělení a specifickými typy vědeckých
publikací včetně formální stránky, ale i upozornění na časté chyby,
jichž se autoři mohou dopustit. Podstatnou částí odborných textů je i
složka jazyková ať již v české či anglickém jazyce, jíž je věnována
kapitola 6. V další části se autor věnuje grantovým projektům, žádostem o
podporu, odborným posudkům, knižním recenzím a zprávám z vědeckých
setkání. Z publikační činnosti jsou pak zahrnuty korektury, kontakt
autora s redakcí, hodnocení vědecké práce a jeho ukazatele. Oddíl
věnovaný redakční a tiskařské práci pojednává o založení časopisu a
základních činnostech v rámci redakce, redigování knih, základech
typografie a desk-top publishingu. V poslední části pak najdeme
informace k tématu publikační činnosti v rámci přednášek, kongresových
sdělení, diskusí či popularizace vědy v médiích. Kniha je doplněna
rejstříkem a seznamem literatury.

Na ČZU pod signaturou Z 20473.

 

1998

KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. 1. vyd. OSTRAVA : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 1998. Vyd. 1. 20 s. ISBN 80-7042-141-X.

• Brožurka ve zhuštěné formě uvádí základní formální náležitosti a
typografická pravidla pro psaní prací. Seznamuje s obsahovým členěním
diplomové práce včetně vzorových náhledů některých stran. Dále se zabývá
typografickou úpravou textu, bibliografickými citacemi a v příloze
ukázkami použití typografických pravidel (dělení textu v sazbě, užití
spojovníků a pomlček, dvojteček, teček, čísel a zkratek). Obsahuje
seznam další literatury.

Na ČZU pod signaturou Z 20241.

 

1997

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. Velká řada, sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

Toto
klasické dílo jež však již v roce 1997 vyšlo v Čechách s dvacetiletým
zpožděním obsahuje jak zásady jež jsou platné napříč dobou a prostorem,
tak pasáže, jež si čtenář musí doplnit o soudobé znalosti informačních
technologií a nové normy. V obsahu najdeme kapitoly o tom co je posláním
diplomové práce, k volbě tématu a charakteru práce, vyhledávání
literatury, pracovnímu plánu či psaní. Jedná se o zajímavou četbu, ale
obsah si čtenář musí zrevidovat a upravit s přihlédnutím k současným
požadavkům.

Na ČZU pod signaturami Z 21262, Z 19708.

 

1996

NEKUDA, J., SLANÝ A. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. BRNO : MASARYKOVA UNIVERZITA, 1996. 97 s. ISBN 80-210-1446-6.

• Skriptum prezentuje čtenářům způsob, jak postupovat při zpracování
školní práce s ohledem na dodržování zvyklostních i psaných pravidel,
formální úpravy, hledání a relevanci informací ve vztahu k tomu, že dané
práce by měly svou úrovní reprezentovat jak pisatele, tak univerzitu.
Zajímavou částí jsou „Zdroje informací pro zpracování závěrečné práce“ v
této kapitole je možno se inspirovat, jak vyhledávat informace a na
které instituce se lze obrátit. V příloze publikace obsahuje kromě
internetových adres institucí také anotace vybraných českých
ekonomických periodik. Obsahuje seznam použité literatury.

Na ČZU pod signaturou Z 19682.

 

SEDLÁK, J. Úvod do práce s informacemi. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, Pedagogická fakulta, 1996. 63 s. ISBN 80-210-1282-X.

• Skripta jsou rozdělena do dvou částí, přičemž v první poskytují
informace jak studovat a získávat informace z primárních zdrojů a
zpracovávat si tyto informace do osobní dokumentace a dále ji pak využít
k tvorbě odborných prací. Drobnou nevýhodou je, že autor předpokládá
vedení dokumentace ještě bez použití výpočetní techniky, takže v této
formě si musí alternativně čtenář vytvořit systém sám. Druhá část je pak
určena absolventům pedagogické fakulty a přibližuje jim informační
výchovu pro základní a střední školy.

Na ČZU pod signaturou ZIII 3572.

 

1993

NEKUDA, J., SLANÝ A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. 1. vyd. BRNO : MASARYKOVA UNIVERZITA, 1993. 64 s.

• Brožura se zabývá typickými otázkami a situacemi, které mohou v průběhu
psaní práce nastat a poskytuje metodické pokyny pro psaní, formální
úpravou a práci s informačními zdroji při zpracování závěrečných prací.
Obsahuje seznam literatury.

Na ČZU pod signaturou Z 18428.