Jak citovat informační zdroje

  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.

Bibliografické citace jsou nezbytnou součástí odborného textu. Hlavním smyslem citování je zachytit myšlenkové vazby mezi originálním textem a použitými myšlenkami z jiných zdroju.

 

Základní důvody pro citování použité literatury jsou následující [ČVUT, 2002]:
· dokázat vlastní znalost tématu
· odkázat čtenáre na další literaturu
· dodržet autorskou etiku a zákon o autorských právech


Citační normy

Jednou z nejrozšířejnějších citačních norem v České republice je norma ISO 690 a ISO 690-2. Celosvetově však existují stovky různých citačních stylů, které mohou být svázány s určitými časopisy (Journal of Agronomy), nebo profesními organizacemi (např. Modern Language Association – MLA, American Psychological Asociation – APA), nebo jsou definovány v rámci komplexních norem pro formální úpravu odborného textu (Chicago Manual of Style).
Následující text se zabývá pouze normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, které se používají také na ČZU. Některé fakulty na ČZU využívají vlastních citačních norem, proto se vždy informujte u vedoucího své práce, kterou normu preferuje.

 


Nejdůležitější obecná pravidla

 

Základní pravidla pro citování můžeme shrnout do následujících bodů [Boldiš, 2000a]:

1. Citace musí být přehledná a jednotná


- citační normy ISO 690 často nabízejí více způsobů zápisu citace. Pokud se pro některý z nich rozhodnete, je duležité držet se této varianty u všech citací v rámci jedné práce.

2. Citace by měla být úplná

- pro identifikaci původního díla je vždy lepší, uvedeme-li co nejvíce údajů.

 


3. Citujeme výhradně z primárních pramenů


- k tomu, abychom předešli nepřesnostem a dodržovali citační etiku, musíme citovat pouze dokumenty, které jsme použili, tj. nepřebírat citaci z cizího materiálu.

4. V citacích zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk a jazyk knihy


- pokud je kniha v cizím jazyce, údaje nepřekládáme. Jedinou výjimkou jsou údaje o fyzickém popisu knihy – zapisujeme např. 512 s. (stránek), případně další doplňující informace (přiložen CD-ROM, 22 stran grafické přílohy).

5. Je-li počet autorů jednoho díla vyšší než 3, zapisujeme pouze prvního uvedeného autora s vysvětlujícím dodatkem “et al.”

 

 

Odkazy na citace z textuPro odkazování z textu exituje řada způsobů. Jejich přehled uvádí ve svém materiálu například Boldiš [2000]. V tomto textu se budeme věnovat pouze jedinému způsobu – uvádění autora a data publikace.


Rozeznáváme dva druhy citace z textu:


a) citaci doslovnou - kdy ve své práci uvádíme text z cizí práce
b) citaci parafrázovanou - kdy volně uvádíme myšlenky a závěry, které byly publikovány v cizí práci.

Oba druhy citace vedou k seznamu citací, který je zpravidla na konci práce. Účelem těchto odkazů
je spojit část textu se zdrojem, ze kterého myšlenky či přesný text pochází. Odkaz uvádíme ve forme zápisu příjmení autora a roku vydání do závorek – např. (Novák, 2001). Jména v odkazech mohou být pro přehlednost zapisována velkými písmeny, či mohou být uváděna v hranatých závorkách, protože pak v textu odkazy lépe vyniknou. Také převzatý text může být pro přehlednostu uveden například kurzívou.

Odkazy na citace se mohou přizpůsobit formulaci texu a odkaz tak může být ve formě uvedení autorova jména v textu a přidáním roku vydání publikace, jak je uvedeno v příkladu.


Příklad citace doslovné


Tyto výsledky komentuje Novotný [1999] slovy: “Výběr vzorku pro testování se ukázal jako rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být zcela vypovídající.” S ohledem na tyto okolnosti je nutné konstatovat...


Příklad citace parafrázované


Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve v prostředí univerzit [Stefan, 1997], později i v prostředí komerčních firem v USA [Nowotny, 1998], později i v Asii [Chen, 1999] a v Evropě
[Dietrich, 1999]. Další vývoj směřuje k zapojení e-learningu jako doplňku klasické výuky a později i k jeho prosazení jako samostatné formy vzdělávání [Chen, 1999].

Vzhled citací v seznamu použité literatury


Citace knihyModel
PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název knihy. Označení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Počet stran. ISBN.


Příklady

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. 1. vydání. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

SMEJKAL, Vladimír. Internet @ §§§. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2001. 284 s. ISBN 80-247-0058-1.

CMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. 1. vydání. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.


Citace kapitoly/ části knihy

 

Model
PŘÍJMENÍ , Jméno autora. Název knihy. Označení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Počet stran. ISBN. Lokace části.

Příklady
ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. 1. vydání. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1. Kapitola 11: Vertikální členění vědeckého textu, s. 223-240.

OpenOffice.org 1.1 : Uživatelská příručka. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2003. 168 s. Používání odkazu ve vzorcích, s. 98-101.


Citace sborníku

 

Model

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název příspěvku. In Název sborníku. Editor sborníku. Označení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Lokace stran příspěvku.

Příklady
URBAN, Rudolf. Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In Objektivizace výdaju z veřejných rozpočtů. In Sborník referátu z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie EDF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie, 1997. Část 4. Obrana a životní prostredí. s. 265-271.

DOUDA, V. - JINDRA, J. Zběžný odhad procenta ztížených pracovních podmínek při težbě v porostech poškozených střelbou. In Lesnická ekonomika a úprava lesního hospodářství. K vydání připravil kolektiv pracovníků pod vedením Květoně Čermáka. Praha: SZN, 1953. s. 57-83.Citace seriálu jako celku


Seriálem se označuje časopis nebo jiná publikace, která vychází na pokračování. Tuto formu citace používáme pouze pokud čerpáme z tohoto seriálu informace v podobě tiskových zpráv, drobných oznámení a podobně. Chceme-li citovat článek, použijeme model citace pro článek.

Model

Název: podnázev. Odpovědnost. Vydání. Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání prvního čísla- *. Standardní číslo.

Příklady
Chip: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1990- . Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684.

Lesnická práce : časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce,1922- . Vychází měsíčně.Citace článku

 

Model

PŘÍJMENÍ, Jméno autora článku. Název článku. Název časopisu, datum nebo rok vydání, ročník, číslo, strany.

Příklady
Bruno, Denise - Richmond, Heather. The truth about taxonomies. Information management journal, 2003, vol. 37, no.2, s. 44-52.

Hrdý, I. Rukovět dobrého stylu psaní etymologických prací. Zprávy československé společnosti entomologické při ČSAV, 1970, roč. 6, c. 3-4, s. 60-88.Citace webové stránky

 

Model

PŘÍJMENÍ, Jméno autora stránky. Název stránky [online]. Místo vytvoření: Datum vytvoření/datum aktualizace stránky [datum citace]. Adresa stránky.

Příklady
Katolický, Arnošt. Příklad projektu k experimentování v prostredí MS Project 2000 [online]. Vystaveno 31.12.2000 [cit. 2004-11-24]. Dostupné z: <http://home.zcu.cz/~katolick/export1.ht.m>.

Daněk, Dušan. Možnost virtuálního vzdělávání pro malé a střední podniky v ČR [online]. Publikováno 22.11.2004 [cit. 2004-11-24]. Dostupné z: <http://www.ustaf.cz/djdd/dipl/diplomka.htm>.


Další podrobnosti k citovaní

 


Problematika citování je podrobně rozvedena v materiálech Boldiš [2000a] a Boldiš [2000b], případně přímo v citačních normách:
ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

Použité zdroje:

1. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3.(2004). c1999-2004, poslední aktualizace 11.11.2004. Dostupné z: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>.

2. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu. Verze 3.0 (2004). c1999-2004, poslední aktualizace 11.11.2004. Dostupné z: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>.

3. Proč citovat? [online]. Praha: Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, 2002. Poslední změna 14. 1. 2002 [cit. 2004-11-16]. Dostupné z URL:
<http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/proc_citovat.html>

Boldiš, Petr. Citace a citování. Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, 2004. Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ “Podpora informační výchovy na České zemědělské univerzitě v Praze” (grant č. 772/2004 )