Citace

  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.


Jak citovat text, který již byl jednou citovaný?

Jak citovat větší množství textu?

Jak vytvořit citaci dokumentu, který má více autorů (např. až 15), musím vypisovat jména všech autorů?

Co mám dělat, když v publikaci (knize) není uveden některý z důležitých údajů. Mám se pokusit ho odhadnout?

Je nutné citovat i v seminární či bakalářské práci?

Je chyba, když cituji literaturu, kterou jsem nepoužil/a?

Mám při citování překládat název díla či nakladatelské údaje, pokud jsou v cizím jazyce?

Mohu ve své práci používat různé druhy citací a citování?

Jak citovat text, který již byl jednou citovaný?

V textu je například uvedeno: Tyto výsledky komentuje Novotný (1999) slovy: “Výběr vzorku pro testování se ukázal jako rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být zcela vypovídající.”
Doslovnou citaci můžete převzít z daného dokumentu, ale do závorky uvedete toho autora dokumentu, ze kterého jste citaci přebírali. Je to tedy ten dokument, který máte fyzicky k dispozici pro Vaši práci. Do poznámky (např. pod čarou) pak uveďte, že citace byla převzata z jiného dokumentu (uvedete, ze které práce). Vždy je však dobré se pokusit dohledat co nejvíce informací k původnímu dokumentu, popřípadě i dokument samotný. Nemusíte pak citaci přebírat z jiného dokumentu a můžete sami citovat originální text. Informace o citovaném dokumentu (název, autor, nakladatelské údaje) by měly být k nalezení v seznamu zdrojů na konci článku nebo knihy, ze kterých čerpáte.


Jak citovat větší množství textu, který není soupisem Vašich vlastních myšlenek, ale je převzaný z nějakého dokumentu, avšak Vy jste ho nějakým způsobem změnili či přepisovali vlastními slovy?

V případě, že používáte větší část původního textu a měníte jej (přepisujete vlastními slovy), používáte tzv. parafrázovanou citaci. U takové citace se pak uvede autor textu a rok vydání dané publikace do závorky. Tuto závorku se jménem a rokem stači uvést na konci odstavce, který se vztahuje k danému textu, případně na konci celého textu. Pokud uvádíte informace i z dalších knih, uveďte vždy citaci na konci každého daného odstavce, případně mohou být i dvě vedle sebe, pokud se v jednom odstavci míchají různé texty.


Jak vytvořit citaci dokumentu, který má více autorů (např. až 15), musím vypisovat jména všech autorů?

Je-li počet autorů jednoho díla vyšší než 3, zapisujeme pouze prvního uvedeného autora s vysvětlujícím dodatkem "et al." Např. dokument napsali autoři: Vymětal, Váchová, Horký, Horák, Boček. Do citace se uvede: Vymětal...[et al.]


Co mám dělat, když v publikaci (knize) není uveden některý z důležitých údajů. Mám se pokusit ho odhadnout?

Pokud v publikaci chybí některý údaj potřebný pro vytvoření citace (např. chybí rok vydání, číslo ISBN apod.), pak tento údaj v citaci vynecháme. V žádném případě nikdy tyto údaje nedomýšlíme a nesnažíme se je odhadnout. To by danou citaci znepřesnilo a citovaný dokument by se již nedal správně dohledat. Vynechání chybějícího údaje není prohřešek proti citování, naopak domýšlení údajů by prohřeškem proti správnému citování bylo.


Je nutné citovat i v seminární či bakalářské práci?

Ano, citovat je nutné v každé práci, kterou vytváříte. Pokud v ní používáte myšlenky či úryvky jiných dokumentů, je nutné tyto dokumenty správně ocitovat. Citacemi uvádíte vaše tvrzení do širšího kontextu, citace umožňují ověření uvedených tezí a musí také umožnit dohledání citovaného dokumentu. V případě, že byste použité dokumenty necitovali, prohřešovali byste se proti citační etice.


Je chyba, když cituji literaturu, kterou jsem nepoužil/a?

Citování nepoužitého díla je zásadní prohřešek proti citační etice. Někdo například cituje díla uznávaných kapacit, aniž by je do své práce použil a to z důvodu větší prestiže výsledného díla. Tím se však prohřešuje proti citační etice. Citovat se mají pouze díla, která skutečně byla v práci použita. Zároveň je však proti citační etice také necitovat použité dílo.


Mám při citování překládat název díla či nakladatelské údaje, pokud jsou v cizím jazyce?

Při citování a vytváření citací v seznamu použité literatury vždy zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk a jazyk knihy. Pokud je kniha v cizím jazyce, údaje nepřekládáme. Jedinou výjimkou jsou údaje o fyzickém popisu knihy - zapisujeme např. 521 s. (stránek), nikoli 521 p. (pages), případně další doplňující informace (přiložen CD-ROM, 22 stran grafické přílohy).

 

Mohu ve své práci používat různé druhy citací a citování?

Citace by v práci měly být přehledné a jednotné. Citační normy ISO 690 často nabízejí více způsobů zápisu citace. Pokud se pro nějaký z nich rozhodnete, je důležité držet se této varianty u všech citací v rámci jedné práce.