Vyhledávání

  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /hosting/www/nelatko.cz/itchy/opossum/includes/file.inc on line 647.

Každá databáze má své specifické možnosti, které vyplývají z jejího typu (bibliografická, plnotextová) a druhu zpracovávaného materiálu (články, sborníky, knihy). Obecně můžeme práci s databázemi rozdělit do několika kroků:


1.
vypracování strategie práce (tj. co a proč v databázi hledáme)

2.
hledání v databázi na základě zvolených kritérií

3.
zhodnocení výsledků a úprava dotazů

4.
další hledání s upravenými dotazy

5.
uložení výsledků hledání.

 

Vypracování strategie práce s databází

Před vlastní rešerší je potřeba ujasnit si cíle rešerše z hlediska tematiky, typu informací a jejich stáří. Tato kritéria předurčují volbu vhodné databáze a typ vhodného materiálu (článek, monografie, statistika apod.).


Hlavní a vedlejší téma

Většina databází je polytematických, tj. zpracovávají více než jeden vědní obor. Ty jsou k sobě sdružovány podle příbuznosti – např. databáze CAB se zabývá zemědělstvím, lesnictvím a okrajově i ekologií, biologií. Tento přístup má výhodu v pokrytí hraničních oblastí různých témat, které by v monotematické databázi nebylo možné. Na druhou stranu není možné od databáze, kde je hlavní oblast vašeho zájmu pokryta pouze jako oblast hraniční, očekávat velký přínos.

 


Geografické pokrytí

Databáze jsou až na čestné výjimky mezinárodní a z toho také plyne záběr tematiky. Drtivá většina informací pochází ze zahraničí a zdroje z České republiky jsou spíše výjimkou. Tuto skutečnost zvažte při přípravě rešerše – řada témat z oblasti ČR má výrazně regionální charakter a větší pravděpodobnost nalezení vhodných pramenů budete mít při hledání v českých časopisech a monografiích, případně na internetu.

 


Časové pokrytí

Informace, poskytované v databázích, jsou zaměřeny jako podpora současného výzkumu. Z tohoto důvodu je jejich hlavní těžiště v aktuálních informacích a jejich retrospektiva (zpětně pokrytý časový úsek) není přiliš veliký; může se jednat třeba jen o deset let, což v oblasti přírodních věd bývá dostačující. Pro starší informace – přehledy, historický vývoj jsou vhodnější tištěné monografie, které mají funkci fixování všeobecně přijatých poznatků a jsou zamýšleny spíše pro
výuku a přehled dosaženého poznání.

 


Bibliografická databáze vs. databáze s plnými texty

Bibliografická databáze pokrývá zpravidla všechny klíčové časopisy oboru a přináší tak poměrně ucelený přehled o aktuální problematice. Databáze s plnými texty přinášejí pouze omezený rozsah pokrytí a plný text je dostupný pouze pro menší část databáze (řádově 30-60 % obsahu).
Pokud získáte přehled článků z bibliografické databáze, je možné si zajistit plný text i jinými způsoby.

 


Vyhledání v databázi na základě zvolených kritérií

První částí hledání je tvorba dotazu. Není vhodné spoléhat se pouze na několik klíčových slov a důležité je i hledání pomocí synonym, případně ekvivatentních výrazů v cizím jazyce.
Dotazy mohou být složeny z jednoho nebo i více slov a každá kombinace může přinést různé výsledky.

 


Booleovské operátory

Základním nástrojem pro kombinaci operátorů jsou tzv. Booleovské operátory. Jedná se o tři logické operátory, kterými je možné vyjádřit jakýkoli vztah mezi dvěma objekty. Ve většině databází je tvar těchto operátorů v podobě, v jaké jsou zde uvedeny, vždy je ale vhodné zkontrolovat tyto informace v konkrétní databázi.


Operátor AND

Tento operátor hledá výskyt obou slov v jednom dokumentu.
Zápis: pes AND kočka


Operátor OR

Tento operátor hledá výskyt jednoho či duhého nebo obou slov v jednom dokumentu.
Zápis: pes OR kočka


Operátor NOT

Pokud chceme vyřadit z výsledků hledání určitá slova, můžeme použít tzv. negativního vymezeni – operátoru NOT. Ten hledá dokumenty se zmíněným slovem za předpokladu, že se u něj nevysktuje slovo druhé.
Zápis: pes NOT kočka

 

Poziční operátory

navíc můžeme v některých databázích použít i pozičních operátorů
ADJ (systém vyhledá 2 termíny vedle sebe v určitém pořadí)
NEAR (systém vyhledá 2 termíny umístěné ve stejné větě)
WITH (systém vyhledá 2 termíny umístěné ve stejném poli)

Rozdíl mezi Booleovskými operátory a pozičními operátory je v nalezeném kontextu; booleovský operátor najde výskyt dvou slov kdekoli v dokumentu (např. v titulku a v textu), poziční operátor
najde pouze dokumenty, kde jsou obě slova do určené vzdálenosti od sebe a je tedy větší pravděpodobnosti jejich souvislosti.

 


Práce s poli

Informační databáze své informace strukturují do tzv. polí. Polem se označuje část záznamu, kde je pouze jeden druh údajů – např. autor, název nebo klíčová slova. Ve vyhledávacím rozhraní jsou často k dispozici nabídkové lišty, ze kterých můžete zvolit vyhledávání pouze v určitém poli.
Takové omezení zpřesní výsledky vyhledávání (jméno autora se nevyhledává v názvu článku), ale přináší i méně záznamů. Kombinací vyhledávání z několika polí zároveň můžete dosáhnout nejpřesnějších výsledků.
Některé vyhledávací systémy nabízí pro vyhledávání i pokročilé rozhraní. V tomto rozhraní je možné omezit hledání na požadované pole výběrem z nabídkové lišty. Zároveň můžeme kombinovat i několik údajů mezi sebou logickými operátory AND, OR, NOT.

 


Zástupné znaky

Některé vyhledávací systémy umožňují zadat pouze kořen slova se speciálním rozšiřovacím znakem, který najde jakékoli slovo, které začíná stejnými znaky, bez ohledu na jeho koncovku.

(„*“) je znakem pro rozšíření slovního základu o libovolný počet písmen
(„?“) je znakem pro rozšíření slovního základu o jedno písmeno

 


Zhodnocení výsledků, úprava dotazů

Při prvním hledání nemusíme nalézt všechny zajímavé články, které jsou v databázi dostupné. Je třeba zhodnotit výsledky a na jejich základě změnit dotaz nebo použít jiné pomůcky pro hledání.
V databázích jsou k dispozici především různé indexy a tezaury.

 

Index

 

Indexy jsou jednoduché seznamy údajů jednoho druhu např. jmen autorů, názvů či klíčových slov.
Tyto indexy jsou prohledavatelné.


Obrázek 1: Index v databázi CAB

Index v databázi CAB

 

 


Tezaurus

je specializovaný strukturovaný seznamem, který uvádí jednotlivé termíny v kontextu nadřazených, podřazených a příbuzných termínů.
Tezaurus vždy termíny uvádí v kontextu všech příbuzných termínů, a tak může sloužit i jako inspirace pro další hledání (další klíčová slova, širší či užší termíny apod.)

 


Další hledání s upravenými dotazy

Některé databáze registrují všechny dotazy, položené při jednom připojení k databázi a vytvářejí tzv. historii hledání. Tato historie obsahuje úplnou syntaxi všech dotazů a počet nalezených dokumentů. Tyto dotazy mohou být kdykoli spuštěny znovu a navíc je možné tyto dotazy kombinovat a vytvářet tak dotaz nový.


Obrázek 2: Historie hledání v databázi EBSCO

Historie hledání v databázi EBSCO


Uložení výsledků hledání

Možnosti další práce s nalezenými záznamy mohou být následující:

Uložit
– možnost uložení do souboru (textový dokument, tabulka...)

Tisk
– zobrazení výsledků ve formátu pro tisk, ve kterém lze výsledky také uložit (stránka HTML)

Citation manager
- u některých databází je také možnost uložení citací do specializovaného softwaru pro evidenci bibliografických záznamů (citační software), který pak s těmito záznamy může přímo pracovat.
Řada databází při ukládání nabízí možnost nastavení zobrazovaných údajů v záznamech a je tak možné tisknout/uložit pouze údaje, které nás zajímají (bibliografický záznam a abstrakt apod.).